image_pdf

A: Identiteit onderneming

Omnia Travel
Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven
T: 016 24 38 10
E: vakantiereizen@omniatravel.be
W: www.omniatravel.be/nl/reiskantoren/

Dit privacybeleid is van toepassing op alle sollicitaties voor stage- en jobaanbiedingen van Omnia Travel. Wanneer de tekst verwijst naar ‘sollicitant’, worden hiermee zowel de kandidaat-stagiairs als de kandidaat die solliciteert met het oog op een aanwerving bedoeld.

B: Toepassingsgebied

Omnia Travel wil de privacy van haar sollicitanten beschermen. Dit privacybeleid is dan ook bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Omnia Travel de gegevens van sollicitanten verwerkt en is zowel van toepassing op de tijdelijke tewerkstellingen en opleidingsactiviteiten als op de rekruterings- en selectieactiviteiten van Omnia Travel.
Wanneer een sollicitant zijn motivatiebrief en cv naar Omnia Travel stuurt, verzamelt Omnia Travel informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant. Omnia Travel gebruikt die persoonsgegevens op een eerlijke en wettige manier.
Dit privacybeleid wordt geregeld aangepast om te blijven voldoen aan de wetgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken.

C: Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en De Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Op nationaal niveau is de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

D: Overzicht verwerkte gegevens

D.1 Overzicht gegevens

Omnia Travel verzamelt en verwerkt de gegevens die de sollicitant meedeelt aan Omnia Travel via persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met of van de sollicitant.
Omnia Travel verzamelt en verwerkt in principe geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksueel leven, verdenkingen, vervolgingen of strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen. Indien in een specifieke situatie toch gevoelige informatie over een sollicitant zou worden verzameld, dan vraagt Omnia Travel hiervoor steeds de schriftelijke toestemming van de sollicitant.
De gegevens van sollicitanten die door Omnia Travel worden verzameld en verwerkt zijn toepasselijk, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

D.2 Correctheid gegevens en toestemming controle

De sollicitant is er zich van bewust dat de gegevens die hij verstrekt recent, correct en volledig moeten zijn voor een correcte sollicitatieprocedure. De sollicitant verklaart uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij verstrekt correct en betrouwbaar zijn.
De sollicitant gaat ermee akkoord dat Omnia Travel de correctheid van de gegevens mag controleren en vroegere werkgevers of opgegeven contactpersonen hiervoor mag contacteren, alsook om de reeds verkregen sollicitatie-informatie verder aan te vullen. Zo mag Omnia Travel ook contact opnemen met de (hoge-)school of universiteit waar de sollicitant zijn opleiding genoot.

E: Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens die de sollicitant aan Omnia Travel verstrekt en die eventueel worden geregistreerd in de loop van de huidige en/of een latere sollicitatieprocedure, worden verwerkt in het kader van selectie en rekrutering, waaronder het invullen van bestaande en toekomstige vacatures.
De verwerking van de gegevens gebeurt in het kader van een sollicitatie, op verzoek van de sollicitanten met het oog op een eventuele contractuele arbeidsrelatie.

F: De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die over de sollicitant worden verwerkt. Daarnaast kan de sollicitant ook vragen om foutieve gegevens te verbeteren en om, via een gemotiveerd verzoek, de verwijdering van onrechtmatig verwerkte gegevens te vragen.
De sollicitant heeft het recht om te vragen om de persoonsgegevens die de sollicitant zelf aan Omnia Travel heeft verstrekt, aan hem-/haarzelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.
Voor de uitoefening van die rechten kan de sollicitant contact nemen met Omnia Travel via gdpr@omniatravel.be. Dit is het eerste aanspreekpunt i.v.m. privacy.

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Omnia Travel? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. U kunt daar ook een klacht indienen.

G: Veilige verwerking

Omnia Travel heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens van de sollicitant te beschermen tegen een ongezonde interne of externe nieuwsgierigheid, alsook tegen niet toegelaten bewerkingen.

G.1 Organisatorische maatregelen

Omnia Travel neemt intern maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en om te voorkomen dat de persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.
De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot de personen voor wie die toegang relevant is voor de uitvoering van hun taken. Ze mogen die gegevens enkel gebruiken voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht.

G.2 Technische maatregelen

Wij verbinden ons ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt via onze website of onze mobiele app, wordt deze informatie veilig over het internet verzonden met behulp van hoogwaardige codering.
Bovendien maakt Omnia Travel gebruik van software die PCI DSS conform is voor het verwerken van informatie. Dit betekent dat we voldoen aan de hoge beveiligingsnormen.

G.3 Bewaren van gegevens

Met het oog op een toekomstig efficiënt en coherent selectie- en rekruteringsprogramma, bewaart Omnia Travel uw gegevens gedurende maximum 12 maanden na het indienen van uw meest recente sollicitatieformulier.
Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens van uw sollicitatie en selectieprocedure opgenomen in uw personeelsdossier.

H: Derde partijen

Omnia Travel, meer specifiek de dienst verantwoordelijk voor rekrutering en personeel, heeft toegang tot uw gegevens.
Daarnaast worden uw gegevens verwerkt voor en gedeeld met de Omnia Travel diensthoofden of reiskantoorhoofden waarop de vacature betrekking heeft of waarvoor uw huidige en toekomstige sollicitatie relevant kan zijn. De adresgegevens van de Omnia Travel reiskantoren vindt u in punt J: Vragen. Omnia Travel kan uw gegevens doorgeven aan de externe rekruterings- en selectiebureaus waarmee Omnia Travel samenwerkt in het kader van uw sollicitatie.

I: Cookies of andere volgtechnologieën

Klik hier voor het Cookiebeleid Omnia nv.

J: Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan gdpr@omniatravel.be.
Heeft u een klacht i.v.m. de uitoefening van uw rechten, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar uw Omnia Travel reiskantoor. De contactgegevens van de Omnia Travel reiskantoren kunt u vinden op onze website: www.omniatravel.be/nl/reiskantoren/.