Opgelet
de Fagradalsfjall staat op uitbarsten en dit kan een impact hebben op al het vliegverkeer in Europa.

Privacybeleid

Privacybeleid Omnia Travel

A: Identiteit onderneming

Omnia Travel
Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven
T: 016 24 38 10
E: vakantiereizen@omniatravel.be
W: www.omniatravel.be/nl/reisbureaus/

Omnia Travel is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de context vermeld in deze privacyverklaring, tenzij in de gevallen dat er een andere verhouding is tussen Omnia Travel en de klant (vb. in het kader van zakenreizen waarbij Omnia Travel persoonsgegevens van klanten en werknemers van die klanten verwerkt).

B: Toepassingsgebied

Het Privacybeleid van Omnia Travel is van toepassing op de persoonsgegevens die Omnia Travel verzamelt en verwerkt.
Omnia Travel informeert haar klanten steeds op een duidelijke manier waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden. Deze privacyverklaring is een transparante samenvatting waarin wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens van onze klanten gebruiken, verzamelen, beheren, verwerken en delen.

C: Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en De Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Op nationaal niveau is de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

D: Overzicht verwerkte gegevens

Omnia Travel verbindt zich om enkel die persoonsgegevens op te vragen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van haar doeleinden.

Bijgevolg kunnen we de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • naam, voornaam, e-mail, telefoon, adres;
 • nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, het type van uw reisdocument (bijvoorbeeld paspoort of ID), eID-nummer, de uitgiftedatum en de vervaldatum, het land van afgifte van uw reisdocument;
 • informatie over andere passagiers in uw boeking zoals de voornaam, naam, nationaliteit en de leeftijd;
 • informatie over uw transactie, inclusief uw betaalkaartgegevens;
 • informatie met betrekking tot uw vlucht(en) en informatie over onze diensten in verband met uw vlucht(en) (bijvoorbeeld declareren van verloren bagage);
 • de communicatie die u met ons uitwisselt (bijvoorbeeld uw e-mails, brieven, oproepen of uw berichten op onze online chatservice);
 • uw berichten op sociale media gericht op Omnia Travel;
 • uw feedback;
 • uw gewenste vertreklocaties;
 • indien u speciale hulp nodig hebt of als u specifieke dieetwensen hebt;
 • informatie over uw gezondheid, indien u een medische aandoening hebt die van invloed kan zijn op uw vlucht;
 • gevoelige persoonsgegevens: tijdens het verlenen van diensten aan de klant kunnen we informatie nodig hebben betreffende uw ras of etnische afkomst, lichamelijke of geestelijke gezondheid en uw religieuze overtuigingen. Dergelijke informatie wordt beschouwd als gevoelige persoonsgegevens onder gegevensbeschermingswetgeving. We verzamelen deze informatie alleen als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, deze informatie noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of als u deze gegevens bewust openbaar hebt gemaakt.
  Gevoelige persoonsgegevens kunnen verzameld worden in de volgende omstandigheden:
  1. wanneer u een specifieke medische aandoening heeft, moet u ons daarover informeren voor uw eigen veiligheid en indien nodig een medisch certificaat overleggen
  2. als u tijdens een vlucht speciale assistentie aanvraagt, bijvoorbeeld indien u om een rolstoel vraagt
  3. als u ons op de hoogte stelt van specifieke dieetvereisten, kan dit mogelijk duiden op specifieke religieuze overtuigingen
  4. wanneer u ons uw reisdocumentgegevens verstrekt, kan aan de hand van uw nationaliteit uw raciale of etnische afkomst worden afgeleid

Door gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat we deze mogen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid, om onze diensten aan u te leveren.
Als u ons niet toestaat om gevoelige persoonsgegevens te verwerken, kan dit betekenen dat we mogelijks de diensten die u bij ons hebt aangevraagd niet kunnen leveren of slechts gedeeltelijk kunnen leveren. Hou er rekening mee dat u in dergelijke omstandigheden niet gerechtigd bent om enige prijs die u hebt betaald terug te verkrijgen.

E: Verwerkingsdoeleinden

Omnia Travel verzamelt persoonsgegevens enkel voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, bijvoorbeeld wanneer u een vlucht bij ons boekt, onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt.

Omnia Travel gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw reisboekingen te beheren en onze diensten aan u te leveren;
 • om met u te communiceren;
 • om uw vliegtickets uit te geven, u in te checken voor uw vlucht en uw reserveringen (bv. hotels, restaurants, vervoer) te voltooien. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om uw boekingen te wijzigen als u dergelijke wijzigingen aanvraagt;
 • om u te laten weten of er wijzigingen zijn in de vluchten of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw reisplannen, zoals wegwerkzaamheden bij een luchthaven die u gebruikt;
 • om per e-mail en/of sms contact met u op te nemen om administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld om u een bevestiging van uw boekingen en betalingen te sturen, om u te informeren over uw reisschema of om u te adviseren over eventuele vertragingen en wijzigingen in uw vlucht(en). Indien u onze mobiele app gebruikt, kunnen we u ook app-meldingen voor deze doeleinden sturen. Hou er rekening mee dat het doel van deze communicatie niet gericht is op marketing en dat u deze bijgevolg blijft ontvangen, zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie;
 • om per e-mail en/of sms om uw feedback te vragen, aangezien uw mening van groot belang is voor ons;
 • om te begrijpen wat u interessant vindt, kunnen we informatie verzamelen over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s van onze website u het meest bezoekt en naar welke vluchten, hotels, aanbiedingen… u zoekt. We kunnen deze informatie gebruiken om u relevante berichten te sturen waarvan wij denken dat u ze leuk vindt, op voorwaarde dat u ermee hebt ingestemd om marketingcommunicatie te ontvangen;
 • om onze diensten aan te passen aan uw behoeften en voorkeuren en om u een gepersonaliseerde klantervaring aan te bieden;
 • de zakelijke doeleinden waarvoor we uw informatie zullen gebruiken, omvatten boekhouding, facturatie en audit, kredietkaart of andere betaalkaart verificatie, fraude screening, beveiliging, wettelijke doeleinden, statistische en marketing analyse, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling.
 
 

F: Recht van inzage, recht op rectificatie en het recht om vergeten te worden

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. Zo heeft u het recht tot inzage van de boekingsinformatie met betrekking tot de vluchten die u met ons hebt genomen.

Op vraag van de klant kunnen bepaalde data verbeterd worden. Als de informatie die we over u hebben niet correct is, gelieve deze dan zo snel mogelijk te laten aanpassen. Dit kan door contact op te nemen met uw Omnia Travel reiskantoor. Omnia Travel zal de gegevens zo snel mogelijk bijwerken.
Sommige applicaties zijn echter beperkt in de karakterset die gebruikt wordt. Wij kunnen enkel karaktersets gebruiken die door de applicatie en/of leverancier ondersteund worden (vb. Anaïs -> ANAIS, Jean-Paul -> JEANPAUL, Van Den Broecke -> VANDENBROECKE). Dit wil niet zeggen dat wij de gegevens foutief verwerken, maar gezien de beperkingen in karakterset, is het mogelijk dat accenten, spaties e.a. niet verwerkt worden in dergelijke systemen.

Op vraag van de klant kunnen bepaalde data verwijderd worden, maar steeds rekening houdend met de bewaartermijnen en de noodzakelijkheid van de gegevens voor de contractuitvoering. Bijgevolg zullen de persoonsgegevens, op verzoek van de klant, zo snel mogelijk worden gewist op voorwaarde dat er geen gerechtvaardigde redenen zijn om deze bij te houden.

Uitgangspunt is dat de klant enkel die data kan laten verbeteren of verwijderen die hij zelf aan ons heeft bezorgd of die in zijn opdracht aan ons zijn bezorgd.

Als u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact met uw Omnia Travel reiskantoor.

G: Recht van verzet

U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Omnia Travel staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

H: Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan Omnia Travel heeft verstrekt, op te vragen om naar een andere dienstverlener over te schakelen. Omnia Travel verbindt zich om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verschaffen.
Bij de uitoefening door de klant van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de klant het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van Omnia Travel naar de klant of naar de andere dienstverlener worden doorgezonden.

I: Veilige verwerking

Wij verbinden ons ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt via onze website of onze mobiele app, wordt deze informatie veilig over het internet verzonden met behulp van hoogwaardige codering.
Bovendien maakt Omnia Travel gebruik van software die PCI DSS conform is voor het verwerken van informatie van de reizigers en de klanten. Dit betekent dat we voldoen aan de hoge beveiligingsnormen om uw betaalkaartgegevens te beschermen wanneer u ons deze informatie meedeelt.

J: Derde partijen

Zoals beschreven in dit privacybeleid kunnen we, in de gevallen waar het noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden. Wanneer Omnia Travel uw persoonsgegevens bekend maakt aan derden, eisen wij van deze derden dat deze de passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
We zullen soms de plicht hebben om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld met de grenscontrole en de luchthavenbeveiliging. Dit is om u en uw medereizigers veilig te houden. In deze uitzonderlijke gevallen hebben we beperkte controle over hoe de persoonsgegevens worden beschermd door die derde partij.
Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER (de Europese Economische Ruimte is de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, ook wel de “EER” genoemd) worden overgedragen, eisen wij dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Zo doet Omnia Travel beroep op de volgende categorieën van derde partijen:

 • Hotels en hotelketens (vb. Radisson, NH Hotels, RIU…)
 • Vervoersmaatschappijen (vb. Brussels Airlines, NMBS, Autocars Van Aerschot, MSC Cruises, Europcar…)
 • Grenscontrole en luchthavenbeveiliging
 • Touroperators (vb. TUI, Cosmic Travel, Pegase…)
 • Reisextra’s (vb. restaurants, musea, concerten, tuinbezoeken…)
 • Technologie-aanbieders (vb. Amadeus, Atriis, BTN, Koedia…)
 
 

K: Meldplicht bij datalekken

Omnia Travel verbindt zich om in het geval van een datalek waarbij er een risico aanwezig is voor de schending van de rechten en vrijheden van de individuen, dit zo snel mogelijk te melden aan de toezichthoudende autoriteit en dit uiterlijk binnen 72 uur na de eerste kennisname van het datalek.
Wanneer het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden meldt Omnia Travel de inbreuk in verband met de persoonsgegevens onverwijld aan de klant.

L: Bewaarperiode persoonsgegevens

Omnia Travel bewaart uw persoonsgegevens voor een termijn van zeven jaar te rekenen vanaf de datum van facturatie.
Aan het einde van de bewaarperiode of op een geldig verzoek van de betrokkene worden de persoonsgegevens gewist, tenzij er redenen van algemeen belang zijn om de persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren.

M: Marketingcommunicatie

U kunt kiezen voor het al dan niet ontvangen van marketingcommunicatie. We zullen enkel de klanten mededelingen sturen die een vrijwillige en uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven bevatten informatie over speciale aanbiedingen en nieuwe routes. Dergelijke aanbiedingen kunnen informatie bevatten over vluchten en andere bijbehorende reisproducten. Hou er rekening mee dat we uw contactgegevens en andere persoonsgegevens niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden, tenzij we uitdrukkelijk uw toestemming hebben verkregen om dit te doen.
U kunt er ook voor kiezen om op elk moment af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie door een e-mail te sturen naar webmaster@omniatravel.be met als titel ‘GDPR: marketingcommunicatie beëindigen’.
U kunt ook steeds terecht bij uw Omnia Travel reiskantoor om uw voorkeur uit te spreken om geen marketingcommunicatie te ontvangen.

N: Cookies of andere volgtechnologieën

Klik hier voor het Cookiebeleid Omnia Travel.

O: Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan gdpr@omniatravel.be.
Heeft u een klacht i.v.m. de uitoefening van uw rechten, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar uw Omnia Travel reiskantoor. De contactgegevens van de Omnia Travel reisbureaus kunt u vinden op onze website: www.omniatravel.be/nl/reisbureaus/.