//Bijzondere reisvoorwaarden
Bijzondere reisvoorwaarden 2017-05-22T11:26:07+00:00

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN OMNIA NV. BE 413.646.305

ARTIKEL 1: Algemeen

Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door aangestelden van OMNIA NV. en/of via de website van OMNIA NV., zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een gevolmachtigde van OMNIA NV.

Gegevens van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten, enz…. zijn niet bindend voor OMNIA NV., behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

OMNIA NV. behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz.

De producten en diensten uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers, low cost airlines, enz. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid van OMNIA NV. alleszins begrenst is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 2: Tussenpersoon – Lasthebber

OMNIA NV. handelt als tussenpersoon voor de klant enerzijds en voor de vervoerders, hoteliers, enz anderzijds en verricht ter zake naar best vermogen diensten als touroperator/reisorganisator/reisbemiddelaar.

De klant is krachtens de bepalingen van artikel 1998 e.v. van het Burgerlijk Wetboek gehouden om OMNIA NV. te vergoeden voor de voorschotten en kosten die zij tot uitvoering van de lastgeving gedaan heeft, en haar loon te betalen.

ARTIKEL 3: Prijzen

Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste vallen van de koper. De prijzen worden uitgedrukt in euros.

ARTIKEL 4: Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van OMNIA NV., netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.

Protest vermag evenmin de betaling op te schorten.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH. In geval OMNIA NV. voorschotten betaald heeft is de intrest verschuldigd vanaf de datum van betaling door OMNIA NV.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10 % op het openstaande bedrag ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hetzij een administratieve vergoeding van € 7,00 en de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van de wet dd.21 april 2007.

In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van OMNIA NV.

ARTIKEL 5: Wijzigingen

OMNIA NV. vestigt hierbij de aandacht van de klant op het gegeven dat de reis en hotel voorwaarden kunnen wijzigen in gevolge beslissing van de betreffende touroperator/reisorganisator. In dit geval verwijst OMNIA NV. uitdrukkelijk naar de algemene verkoopsvoorwaarden van de betreffende touroperator/reisorganisator voor wat betreft ondermeer de verrekening van de ondergane wijzigingen bij de uitvoering van de reis/verblijf.

ARTIKEL 6: Levering

De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de orderbevestiging.

De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt geen aansprakelijkheid in hoofde van OMNIA NV. met zich mede en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.

ARTIKEL 7: Wettelijke aansprakelijkheid

OMNIA NV. verklaart te voldoen aan de voorwaarden gesteld bij KB dd.01/02/95 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekering van de Professionele aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en de reisbemiddelaars jegens de reizigers.

ARTIKEL 8: Contractuele aansprakelijkheid

De klant is bij uitsluiting van OMNIA NV. aansprakelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en gegevens dewelke OMNIA NV. dienen in staat te stellen voor het correct boeken (identiteit, geldingsduur internationaal paspoort, visa, vaccinatie, enz).

Van zodra de overeenkomst gesloten werd met de reisorganisator, low cost airline, enz verdwijnt OMNIA NV. als tussenpersoon/lasthebber uit de overeenkomst. Dit betekent dat enkel de uiteindelijke dienstverlener aansprakelijk is ten aanzien van de klant conform diens voorwaarden (zie artikel 1 in fine).

De contractuele aansprakelijkheid van OMNIA NV. wordt beoordeeld volgens het principe van de middelen en inspanningsverbintenissen, zonder OMNIA NV. hierbij als tussenpersoon een bepaald resultaat kan waarborgen.

De contractuele aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de waarde van de overeenkomst.

OMNIA NV. is niet aansprakelijk voor vertragingen, onregelmatigheden, beschadigingen, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, bagage of handbagage.

OMNIA NV. is bovendien enkel en alleen aansprakelijk wanneer de koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.

ARTIKEL 9: Wettelijke waarborg

OMNIA NV. verklaart te beschikken over de nodige vergunning tot het uitbaten van een reisbureau en dienvolgens eveneens te beschikken over de nodige wettelijke waarborg overeenkomstig het Decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus (B.S., 5 april 2007) en Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus (B.S., 4 september 2007).

ARTIKEL 10: Rechtsbevoegdheid

In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken.

Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Hieronder ziet u deze BIJZONDERE REISVOORWAARDEN per soort reis opgedeeld.
Klik op een oranje titel voor een volledig overzicht van de bijzondere reisvoorwaarden van uw reis naar keuze.

Welkom op onze website