BIJZONDERE VOORWAARDEN OMNIA NV.
Thema Reizen : Bedevaarten en Pelgrimstochten
 
BETALINGSVOORWAARDEN:

Bij ondertekening van de bestelbon dient een voorschot van 30 % van de reissom betaald te worden. Het saldo dient uiterlijk 45 dagen vóór vertrek te worden betaald. Indien de reiziger minder dan 1 maand voor afreis reserveert, wordt de volledige som onmiddellijk betaald.

 
WIJZIGINGEN:
  Door de deelnemer(s):
 • wijziging van data en / of bestemming: hiervoor zijn de bepalingen van annulering van toepassing
 • andere wijzigingen (schrijfwijze naam, kamerindeling, ...):
  Voor Lourdesreizen: indien de reisorganisator de wijziging kan uitvoeren zal hiervoor 25 EUR per persoon aangerekend worden.
  Voor de andere bestemmingen: wijziging van naam, indien nog mogelijk voor de luchtvaartmaatschappij: wijzigingskost op aanvraag.
  Door Omnia NV.:
 • indien door de vervoerders, de hotelier of de uitvoerder van andere diensten wijzigingen worden opgelegd aan Omnia NV., zodat er iets verandert aan de afreisdatum, dan verwittigt Omnia NV. alle ingeschreven reizigers die alsdan het recht hebben op annuleren zonder kosten
 • ingeval er iets gewijzigd wordt aan de verblijfsaccommodatie zal Omnia NV. zorgen voor gelijkwaardige of betere accommodatie. Dat zal geen weerslag hebben op de prijs, maar geeft de reiziger evenmin het recht zijn reis te annuleren zonder kosten.
 • mochten er zich wijzigingen voordoen aan de service door omstandigheden waar Omnia NV. geen vat op heeft, dan kan Omnia NV. niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of kosten die hieruit ontstaan
 

VERZAKINGSRECHT:

Hoewel artikel 80 van de handelspraktijkenwet bij de verkoop op afstand in een termijn van zeven werkdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.

Ingevolge het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

 
 
ANNULERING:
  Door de deelnemer(s):
  De reiziger kan ten allen tijde annuleren. Deze annulering brengt echter de volgende kosten met zich mee:
 • vanaf de inschrijving tot/met 59 kalenderdagen vóór afreis: 10 % per persoon met een minimum van 25 EUR per persoon
 • vanaf 60 kalenderdagen tot/met 31 kalenderdagen vóór afreis: 30 % van de reissom / per persoon
 • vanaf 30 kalenderdagen tot/met 16 kalenderdagen vóór afreis: 60 % van de reissom / per persoon met een minimum van 125 EUR en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.
 • vanaf 15 tot/met 8 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom / per persoon met een minimum van 125 EUR en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.
 • vanaf 7 kalenderdagen vóór afreis, alsook bij niet opdagen van de deelnemer bij vertrek, is de volledige reissom verschuldigd.
  Door Omnia NV.:
 • als voor een bepaalde reis het aantal inschrijvingen onvoldoende mocht blijken, verwittigt Omnia NV. (tenminste 30 dagen voor afreis) de ingeschreven reizigers. Alle gestorte bedragen worden in dat geval dadelijk terugbetaald.
 • als een bepaalde reis geen doorgang kan vinden ingevolge omstandigheden die Omnia NV. niet kon voorzien op het ogenblik dat het contract ondertekend werd, verwittigt Omnia NV. de ingeschreven reizigers en betaalt terstond alle gestorte bedragen terug. Mochten zulke omstandigheden zich voordoen tijdens de reis dan treft Omnia NV. de maatregelen in het belang van de reiziger.
 

Garantiefonds Reizen

www.omniatravel.be